Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ


 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Τακτικής Γενι­κής Συνέλευσης της ΕΣΠΗΤ το Σάββατο 9 Απριλίου 2016.
Με ιδιαί­τερα μαζική συμ­με­τοχή (παρευ­ρέ­θη­σαν    265    μέλη), οι δημο­σιο­γρά­φοι — μέλη της ΕΣΠΗΤ συζή­τη­σαν τις τελευ­ταίες εξε­λί­ξεις στο ασφαλιστικό και τα εργασιακά και  τα μεί­ζονα προ­βλή­ματα του κλά­δου όπως απο­λύ­σεις, ανερ­γία, υπο­α­πα­σχό­ληση, μειώ­σεις μισθών και συντά­ξεων, μαύρη, ανα­σφά­λι­στη εργα­σία, αμοιβή με ΔΠΥ, ασφά­λιση στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ των εργα­ζο­μέ­νων στα new media κ.α.  

Στο πλαί­σιο της Γ.Σ. εγκρί­θη­καν:
• ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός έτους 2016
• ο οικο­νο­μι­κός απο­λο­γι­σμός έτους 2015
• η εξου­σιο­δό­τηση της Γ.Σ. προς το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ για κήρυξη στά­σεων εργα­σίας και απερ­για­κών κινη­το­ποι­ή­σεων.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΣΠΗΤ 9/4/2016

 

Παρευρέθηκαν:  265       τακτικά μέλη

Ψήφισαν:  193        οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη

 

Απαλλαγή ΔΣ

(Απολογισμός Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2015)

Aπό 1/1/15-17/7/2015 ΝΑΙ:        163             ΟΧΙ:    14           ΛΕΥΚΑ: 10

Aπό 18/7/15-31/12/2015

ΝΑΙ:  159                   ΟΧΙ:    11              ΛΕΥΚΑ:12 

Έγκριση Προϋπολογισμού 2016

ΝΑΙ: 160     ΟΧΙ:  23        ΛΕΥΚΑ: 8

Εξουσιοδότηση ΔΣ για Στάσεις Εργασίας και Απεργιακές Κινητοποιήσεις ΝΑΙ:  163       ΟΧΙ:    6       ΛΕΥΚΑ: 4

 

               Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                               

  O Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας
 Θέμης Κ. Μπερεδήμας              Θανάσης Αλατάς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου