Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Ο Ταγματάρχης έφυγε... Ποιος να έρχεται άραγε; Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.


Νομίζω χάριν παιδιάς, θα άξιζε να υποβάλλουμε μαζικά αίτηση. Κάποιοι μας δουλεύουν νομίζω. Ο Γιωργάκης μας έφυγε η ..."διαφάνεια" του μας έμεινε. Με τα ίδια "αμερόληπτα" κριτήρια που έβαλαν γενικό δερβέναγα στην ΕΡΤ τον Ταγματάρχη, κάπως έτσι θα γίνει και τώρα.
Να δούμε ποιος θα αναλάβει τη δουλειά...

Πάντως εμείς αντιγράφουμε την ανακοίνωση για τυχόν επίδοξους μνηστήρες:

 
"Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έχοντας υπόψη:
 
- τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α΄ 169/2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α΄ 44/2015), ιδίως τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του νόμου αυτού,
- τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208/2016), ιδίως τις διατάξεις του εδαφίου γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. αυτού, όπως προστέθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241/2016),
 
Απευθύνει:
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.)». Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου περιγράφονται στα άρθρα 9 και 9Α του Ν. 4173/2013 (Α’ 169/2013), όπως ισχύουν.

Προσόντα επιλογής:
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Nα διαθέτουν τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμους της αλλοδαπής είτε να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη διεθνή αναγνώριση του έργου τους. 

Κριτήρια αξιολόγησης

Για την επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη τα εξής:

1. Η εμπειρία στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών ή/και οπτικοακουστικών υπηρεσιών ή/και εμπειρία σε διοίκηση και οργάνωση δημοσίων οργανισμών ή/και επιχειρήσεων
2. Οι ικανότητες ιδίως σε θέματα διοίκησης και διεύθυνσης, στοχοθεσίας, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης, καλλιέργειας και μετάδοσης οράματος για τη λειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε. και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή του,
3. Η τεκμαιρόμενη από την πείρα τους ικανότητα εργασίας και λήψης σημαντικών αποφάσεων ευθύνης. Κωλύματα και ασυμβίβαστα
 
Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη:
 
1. Με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µε σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών.
2. Με τη συμμετοχή µε οποιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία σχετική µε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
3. Με την ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδικαλιστικά σωματεία και ενώσεις των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και
4. Με την ιδιότητα του µέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου, του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου µε σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και του προσώπου που κατέχει θέση σε όργανο πολιτικού κόμματος.
 
Αποκλείεται του διορισμού πρόσωπο αν:

1. έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.,
2. δεν προβεί στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στον νόμο προ του διορισμού του,
3. έχει πτωχεύσει,
4. έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος.
 
Θητεία
 
Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πενταετής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα Αττικής) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 π.μ. με 15.00 μ.μ., μέχρι και την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017, 15:00 μ.μ. Μαζί με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος συνυποβάλει α) υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κανένα από τα κωλύματα και ασυμβίβαστα διορισμού που προαναφέρονται, β) βιογραφικό σημείωμα, γ) αντίγραφο τίτλου σπουδών και δ) αντίγραφο
δελτίου ταυτότητας. 
 
Τα έντυπα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.
 
Υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφ’ όσον δεν υποβληθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κατά τα ανωτέρω, καθώς και στην περίπτωση που μαζί με την αίτηση του υποψηφίου δεν συνυποβληθεί το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων. Επίσης, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη υποψηφιότητα, εφ’ όσον στην αίτηση ή το βιογραφικό δεν αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους http://diavgeia.gov.gr και www.opengov.gr .
 
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2017
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ"

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Απαιτούμε: ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ «ΠΗΓΑΣΟΣ»!

Αποτέλεσμα εικόνας για ομιλος πηγασος

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ENΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ
ΤΗΝ 
ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΤα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζόμενων Ενώσεων κατά τη σημερινή τους συνεδρίαση συζήτησαν τις δραματικές εξελίξεις στον Όμιλο «ΠΗΓΑΣΟΣ», οι οποίες προκαλούν για μια ακόμα φορά έντονες αναταράξεις με εμφανή την απειλή για την πολυφωνία και την ενημέρωση των πολιτών αλλά και για κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι, διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνικοί τύπου, λιθογράφοι και φωτορε¬πόρτερ, οι οποίοι εργάζονται στις εφημερίδες «ΕΘΝΟΣ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», «GOAL NEWS», στις ιστοσελίδες «ethnos.gr», «imerisia.gr», «sentragoal.gr», «life.gr», «womenonly.gr», «elle.gr», «cinemag.gr» και «caranddriver.gr», καθώς και σε όλες τις περιοδικές εκδόσεις του Ομίλου, συνεχίζουν τον αγώνα τους με απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με την εντελώς παράνομη, αντεργατική και καταχρηστική συμπεριφορά της εργοδοσίας. Μια εργοδοσία η οποία, αφενός τους οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές, που αντιστοιχούν στις αποδοχές των μηνών από Ιανουάριο 2017–Μάιο 2017 και αφετέρου μεθοδευμένα καταπατά κάθε συμφωνία και δέσμευση από την πλευρά της, επιδεικνύοντας μια συστηματική ασυνέπεια, ως συνέχεια μιας σειράς απολύσεων, περικοπών, μειώσεων (κατά τα τελευταία πέντε χρόνια) και την καταπάτηση της προσωπικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας των εργαζομένων.
Την ίδια ώρα, οι Τράπεζες προχωρούν ανάλγητα στην εκποίηση των ενεχύρων που τους παρέδωσε ο κ. Μπόμπολας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους εργαζόμενους, οι οποίοι κράτησαν τις εφημερίδες ανοιχτές, με χρηματοδοτούμενη στην ουσία τη λειτουργία τους με τους απλήρωτους μισθούς τους. Ταυτόχρονα, ο Φώτης Μπόμπολας, οφείλει να δώσει εξηγήσεις για τις ενέργειές του και τη δήθεν εξυγίανση με μαζικές απολύσεις και μειώσεις αποδοχών που οδήγησαν τις εφημερίδες, τα έντυπα και τις ιστοσελίδες της εταιρείας στην καταστροφή και τους εργαζόμενους στην ανασφάλεια και την απόγνωση.
Σε συνέχεια της αίτησης που συζητήθηκε χθες ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής για συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της εταιρείας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστούν οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους, τα Δ.Σ. των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ:
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ το ρεσιτάλ προκλητικής και καταχρηστικής εργοδοτικής αυθαιρεσίας όχι μόνο στον Όμιλο «ΠΗΓΑΣΟΣ» και τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις αλλά και σε αρκετές άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, η οποία με το πρόσχημα των δυσχερών οικονομικών συνθηκών, εκδηλώνεται απροκάλυπτα σε βάρος των συναδέλφων μας με μαζικές απολύσεις, προσπάθεια αιφνιδιαστικών περικοπών σε μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα, δημιουργία κλίματος εκφοβισμού και κατατρομοκράτησης των εργαζομένων συναδέλφων, απλήρωτη και αδήλωτη υπερεργασία, υποχρεωτικές αργίες, καταστρατήγηση του αναφαίρετου συνδικαλιστικού δικαιώματος, κ.α.
Στο παραπάνω πλαίσιο τα Δ.Σ. των Συνεργαζομένων Ενώσεων:
Ζητούν την άμεση καταβολή των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών των δοκιμαζόμενων συναδέλφων και δηλώνουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα για την υπεράσπιση των αυτονόητων δικαιωμάτων τους.
Δηλώνουν για άλλη μια φορά ότι η μόνη ασπίδα μας ενάντια στην εργοδοτική ασυδοσία, που επιχειρεί να κατοχυρώσει την παρέκκλιση, την παρανομία και την αυθαιρεσία για κανόνα και όχι για εξαίρεση, είναι η συλλογική δράση και ενότητα του κλάδου.
Ζητούν κατεπείγουσα συνάντηση με τους Υπουργούς: Εργασίας κα. Έφη Αχτσιόγλου, Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Νίκο Παππά και Επικρατείας & Κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Δημήτρη Τζανακόπουλο, καθώς και τις διοικήσεις των δανειστριών Τραπεζών του ομίλου Μπόμπολα, προκειμένου όχι μόνο η Κυβέρνηση και οι θεσμικά υπεύθυνοι, αλλά και οι εκπρόσωποι του τραπεζικού συστήματος, να πάρουν ξεκάθαρη θέση και να λάβουμε απαντήσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας.
Υπογραμμίζουν και καθιστούν απόλυτα σαφές προς κάθε κατεύθυνση πως οι εργαζόμενοι δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αναλώσιμα προϊόντα προς εκμετάλλευση, και θα υπερασπιστούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και το δικαίωμα της κοινής γνώμης για το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης από ΜΜΕ που οφείλουν να λειτουργούν νόμιμα, υπεύθυνα και με διαφάνεια.ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Ανακοίνωση των Εργατών Τύπου για τις εκλογές της ΠΟΕΣΥ

Οι Εργάτες Τύπου ευχαριστούμε τους συναδέλφους που μας τίμησαν με την ψήφο τους στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων της ΕΣΠΗΤ στο 8ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ. 

Θεωρούμε επιτυχία το γεγονός ότι καταφέραμε να εκλέξουμε έναν σύνεδρο, αν και καινούρια παράταξη και χωρίς κάποια "ομπρέλα" (κομματική ή άλλη) στην ΠΟΕΣΥ, και παρά τη μεγάλη πτώση της συμμετοχής σε σχέση με τις εκλογές για ΔΣ. 

Αυτή η πτώση της συμμετοχής –ένας στους πέντε σε σχέση με τις εκλογές του 2015 δεν προσήλθε στις κάλπες– δείχνει ότι η ΠΟΕΣΥ με τη γραφειοκρατική της πολιτική ελάχιστα εμπνέει τους συναδέλφους.

Σχετική εικόναΤα μέλη της Ένωσης έδωσαν για μια ακόμη φορά μεγάλη πλειοψηφία στην παράταξη Νέα Κίνηση Δημοσιογράφων του προέδρου Θ. Μπερεδήμα. Ελπίζουμε οι συνάδελφοι να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη που τους έδωσε ο κόσμος για να υποστηρίξουν στο συνέδριο τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζόμενων συντακτών, και όχι αμφιλεγόμενα και θνησιγενή σχέδια, όπως το επαγγελματικό ταμείο-φάντασμα "νέος ΕΔΟΕΑΠ" ή η "ένωση" των Ενώσεων (μια "ντρίπλα" για να μη συζητηθεί ποτέ στα σοβαρά το ενιαίο Συνδικάτο Τύπου).

Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά τους συναδέλφους που μας εμπιστεύτηκαν. Σκοπεύουμε την επόμενη περίοδο να πάρουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες για μια νέα πορεία της ΕΣΠΗΤ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για μια ισχυρή, ζωντανή και διεκδικητική ΕΣΠΗΤ, όπου στο προσκήνιο θα βρίσκονται τα ίδια τα μέλη, οι ανάγκες και τα δικαιώματά τους.

19/6/2017
Εργάτες Τύπου

Εκλογές για την ΠΟΕΣΥ με χαμηλή συμμετοχή

Αποτέλεσμα εικόνας για εκλογες καλπη

Στις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΠΗΤ είχαν ψηφίσει 544 συνάδελφοι.
Στις εκλογές για την ΠΟΕΣΥ ψήφισαν 428.
Δηλαδή 116  συνάδελφοι από όσους ψήφισαν το 2015 δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Ας αναρωτηθούν όλοι γιατί ένας στους πέντε γύρισε την πλάτη στις εκλογές για την ΠΟΕΣΥ.

Οι "Εργάτες Τύπου" είχαν καταψηφίσει στο ΔΣ την απόφαση για τη διενέργεια των εκλογών στην παρούσα φάση (το ίδιο έκανε και η ΔΑ-ΕΚΔ).Οι Συνδυασμοί έλαβαν:
ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ      
Για ΔΣ 271 ψήφους / 4 έδρες - για ΠΟΕΣΥ 213 ψήφους/ 9 αντιπροσώπους
                                                                                                 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ- 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ     
153 ψήφους  / 2 έδρες - 121 ψήφους/ 5 αντιπροσώπους
                     
ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ                       
34 ψήφους / 1 έδρα  - 21 ψήφους/ 1 αντιπρόσωπο                                                                                                        
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ     
27 ψήφους            -23 ψήφους/ 1 αντιπρόσωπο           
                                                   
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ    
25 ψήφους           - 30 ψήφους / 1 αντιπρόσωπο    
                                                         
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ            
18 ψήφους               -δεν συμμετείχαν                           
                                                          
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ         
4 ψήφους         -Άμεση Δημοκρατία -120/ 5 ψήφους

Από την κίνησή μας εκλέχθηκε ως αντιπρόσωπος η Λόλα Σκαλτσά.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση των "Εργατών Τύπου" για το αποτέλεσμα 

                                               
                                                 

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Δημοσιογράφοι -Συγγραφείς: Γιάννης Ράγκος

Στο πλαίσιο της πρότασης/ πρωτοβουλίας των "Εργατών Τύπου" για την "Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου" αρχίζουμε από σήμερα να παρουσιάζουμε συγγραφείς -μέλη της ΕΣΠΗΤ.

Ξεκινάμε με τον Γιάννη Ράγκο και αποσπάσματα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη για το βιβλίο του «Ξεχασμένα πρωτοσέλιδα» (Εκδόσεις POLARIS) 
(Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε πρώτα στο διάστιχο- www. diastixo. gr στις 15-3-2017, στη συνέχεια στην εφημερίδα Μαχητής Άρτας -www. maxitis artas. gr στις 12-6-2017)

Συνέντευξη του συγγραφέα Γιάννη Ράγκου στον Ελπιδοφόρο ΙντζέμπεληΗ σύνταξη ενός ιστορικού «κομματιού» απαιτεί ειδική γλωσσική μεταχείριση, πάντα στο πλαίσιο του δημοσιογραφικού λόγου

Ο Γιάννης Ράγκος γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα, όπου και ζει. Επί σειρά ετών, έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος σε περιοδικά, εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοπτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ και blog/sites. Έχει γράψει το βιβλίο δημοσιογραφικής έρευνας "Η νάρκη: Υπόθεση Γοργοπόταμος, Νοέμβριος 1964" (Εντός, 2000), τα κείμενα των ταξιδιωτικών-ιστορικών οδηγών "Αθήνα-Αττική" (έκδοση εκτός εμπορίου, ΕΟΤ, α' έκδοση 2004) και "Θεσσαλονίκη" (έκδοση εκτός εμπορίου, ΕΟΤ, α' έκδοση 2015) και τα αστυνομικά μυθιστορήματα "Η στάση του εμβρύου" (Ίνδικτος, 2005) και "Μυρίζει αίμα" (Ίνδικτος, 2008). Αστυνομικά διηγήματά του έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό "(δέ)κατα" (τχ. 12, χειμώνας 2008) και στους συλλογικούς τόμους "Είσοδος Κινδύνου" (Μεταίχμιο, 2011), "Ελληνικά Εγκλήματα 4" (εκδόσεις Καστανιώτη, 2011), "Κλέφτες και αστυνόμοι" (Ψυχογιός, 2013), "Ο τόπος πρόδωσε τον ένοχο" (Τόπος, 2014) και έχουν μεταδοθεί από τη ραδιοφωνική εκπομπή "Κλέφτες και αστυνόμοι στον 902" (2008-2010). Συμμετείχε στη σεναριακή ομάδα της τηλεοπτικής αστυνομικής σειράς Ίχνη (MEGA, 2007-2008), ενώ έχει συνεργαστεί στη συγγραφή κινηματογραφικών σεναρίων, καθώς και των κειμένων (με το συγγραφέα Γιάννη Ζευγώλη) για τις θεατρικές παραστάσεις-performances RoadTrip2 (Κινητήρας Studio, 2012) και RoadTrip3 (Κινητήρας Studio, 2015). Ακόμα, μαζί με το συγγραφέα Δημοσθένη Παπαμάρκο, έκανε τη σεναριακή διασκευή για το graphic novel "Ερωτόκριτος" (εκδόσεις Polaris, 2016).

Είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ), ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας (ΕΛΣΑΛ) και μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αστυνομικών Συγγραφέων (IACW).

Ερ. Πώς προέκυψε η ιδέα της έκδοσης του βιβλίου «Ξεχασμένα πρωτοσέλιδα» (Εκδόσεις POLARIS);

Απ. Η ιδέα ήταν να συγκεντρωθούν ορισμένα χαρακτηριστικά ιστορικά ρεπορτάζ από τα δεκάδες που έχω κάνει τα τελευταία δέκα χρόνια και έχω δημοσιεύσει κυρίως στο κορυφαίο ελληνικό περιοδικό του είδους του «Ιστορία Εικονογραφημένη» (Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος), αλλά και σε εφημερίδες, sites και blogs. Βεβαίως, για τις ανάγκες της έκδοσης αυτής, ξαναδούλεψα τα θέματα ώστε να τα εμπλουτίσω με νέα στοιχεία, που είχα συγκεντρώσει μετά την πρώτη δημοσίευσή τους.

Ερ. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των τριάντα άρθρων που περιέχει το βιβλίο;

Απ. Τα άρθρα που περιλαμβάνονται στον τόμο εξετάζουν ποικιλόμορφα και εν πολλοίς «ανέγγιχτα» από την ιστορική ή δημοσιογραφική έρευνα περιστατικά της νεότερης ελληνικής ιστορίας, τα οποία απασχόλησαν ζωηρά την κοινή γνώμη και τα πρωτοσέλιδα του Τύπου, όμως στη ροή του ιστορικού χρόνου τα περισσότερα παραμερίστηκαν από τα μείζονα πολιτικά, διπλωματικά, στρατιωτικά και κοινωνικά γεγονότα της περιόδου και εν τέλει «υποβαθμίστηκαν» στο επίπεδο των βιβλιογραφικών υποσημειώσεων ή καταχωρήθηκαν στο πεδίο της μικροϊστορίας. Η παρουσίασή τους γίνεται σκόπιμα με χρονολογική σειρά, ώστε αφενός, από την ανάδυση του «γενικού» μέσω της διεξοδικής παρουσίασης του «ειδικού», ο αναγνώστης να διατηρήσει μια, έστω αδρή, αίσθηση των συνάψεων στην ιστορική διαδρομή και αφετέρου να σχηματισθεί ευδιάκριτα το corpus των ιστορικών υποπεριόδων, στις οποίες εντάσσονται τα αναφερόμενα γεγονότα.

Ερ. Τα «Ξεχασμένα πρωτοσέλιδα» αναφέρονται στην περίοδο από το 1802 έως το 1976. Ποια είναι τα πιο σπουδαία πρωτοσέλιδα εκείνης της εποχής;

Απ. Προφανώς, όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στον τόμο προσέλκυσαν το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον μου, κυρίως επειδή αναδύουν το άρωμα της εποχής τους: με άλλα λόγια, αποτυπώνουν ακραιφνώς τις κυρίαρχες πολιτικές, κοινωνικές, ηθικές, πολιτιστικές αντιλήψεις και συνδηλώσεις των καιρών τους. Ταυτόχρονα, πολλά από τα γεγονότα αυτά έχουν ανατριχιαστικές αναλογίες με όψεις της σημερινής Ελλάδας. Ενδεικτικά, θα ανέφερα την πολιτική δολοφονία του υπουργού Κορφιωτάκη το 1850 στο κέντρο της μικρής τότε Αθήνας, το έγκλημα στο γερμανικό πολεμικό πλοίο «Λορελάι», το 1902, που δημιούργησε ισχυρούς τριγμούς στις ήδη κλονισμένες ελληνογερμανικές σχέσεις, τη δράση κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου της «Εθνικής Ενώσεως Ελλάς» (ΕΕΕ), της πρώτης μαζικής εθνικιστικής οργάνωσης στην Ελλάδα, την υπόθεση της φυγάδευσης από την Ελλάδα το 1959 του Γερμανού Γκούντερ Κόλβες που κατηγορείτο για εγκλήματα πολέμου, την ιστορία με το περίφημο «νερό του Καματερού» και τη φρενίτιδα που προκάλεσε στην κοινή γνώμη αλλά και μερίδα του Τύπου το «κοντινό» 1976.

Ερ. Είστε συγγραφέας και δημοσιογράφος. Πώς τα συνδυάζετε και τα δυο;

Απ. Συνηθίζω να λέω πως είμαι… διχασμένος: τη μισή μέρα δημοσιογράφος και την άλλη μισή συγγραφέας. Η διαρκής μετακίνηση ανάμεσα στους δύο αυτούς «κόσμους» είναι συχνά επίπονη και επώδυνη επειδή, αν και οι δύο χρησιμοποιούν ως εργαλείο τη γλώσσα, έχουν διαφορετικές «ιδιοσυγκρασίες». Η δημοσιογραφία είναι εξωστρεφής, εμπλέκεται με την κοινωνία και εκεί αναζητά τα θέματά της. Ακόμα και ο χώρος δουλειάς του δημοσιογράφου -η αίθουσα σύνταξης- είναι γεμάτος ένταση, πίεση από τα γεγονότα και τα deadline και βουή. Αντίθετα, η συγγραφή είναι δραστηριότητα μοναχική, με εσωτερικούς ρυθμούς, που ορισμένες φορές μπορεί να πάρει ακόμα και… υπαρξιακές διαστάσεις. Βεβαίως, δεν είμαι θιασώτης του «συγγραφέα - μοναχού»: πιστεύω πως ο συγγραφέας (οφείλει να) αντλεί από τον πραγματικό κόσμο ή έστω από θραύσματά του, από το βίωμα, από την κοινωνική δράση –θυμάμαι πάντα τη φράση του λόρδου Βύρωνα: «Δράση θέλω, όχι γράψιμο».
Πάντως, τα τελευταία χρόνια, που η συγγραφική δραστηριότητα έχει πάρει το πάνω χέρι στη ζωή μου, έχω στραφεί στην ανεξάρτητη (freelance) δημοσιογραφία, έναν τρόπο δημοσιογραφικής δουλειάς που προσομοιάζει με τη συγγραφική δραστηριότητα και κατά τεκμήριο εξασφαλίζει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας. Κυρίως ασχολούμαι με το ιστορικό και το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ, δύο τομείς που αγαπώ ιδιαίτερα και εκτός των άλλων επιτρέπουν τη χρήση μιας λιγότερο «στερεοτυπικής» δημοσιογραφικής γλώσσας, η οποία δανείζεται «τερτίπια» του λογοτεχνικού λόγου. Αλλά, στην 31χρονη δημοσιογραφική εμπειρία μου χρωστάω την «εξάσκηση» στο διαχωρισμό του ουσιώδους από το δευτερεύον, στην πύκνωση του λόγου, στη δόμηση του κειμένου. Στοιχεία εντελώς απαραίτητα και στη λογοτεχνία.

Όλη η συνέντευξη εδώ

Πρόταση των «Εργατών Τύπου» για συμμετοχή της ΕΣΠΗΤ στην Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου


Πρόταση των «Εργατών Τύπου»
για συμμετοχή της ΕΣΠΗΤ
στην Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου

Η Αθήνα ανακηρύχθηκε από την UNESCO Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου. Ο θεσμός της Παγκόσμιας Πρωτεύουσας του Βιβλίου ξεκίνησε το 2001 και η Αθήνα είναι η 18η πόλη που κατακτά τον τίτλο. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της πρόσβασης όλων των κατοίκων της πόλης στο βιβλίο (με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες) θα ξεκινήσει στις 23 Απριλίου 2018, την ημέρα που γιορτάζεται διεθνώς το βιβλίο, και θα ολοκληρωθεί στις 23 Απριλίου του 2019.

Οι «Εργάτες Τύπου» θεωρούν ότι αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία και για την Ένωση Συντακτών Περιοδικού – Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) να αναπτύξει Πολιτιστική Δράση, που εξαιτίας πολλών δυσκαμψιών αλλά και άσχημων εμπειριών του παρελθόντος έχει πλήρως απαξιωθεί.

Εμείς πιστεύουμε βαθιά στο σύνθημα για «Ψωμί και τριαντάφυλλα». Υπενθυμίζουμε σε όσους βλέπουν στενά τον ρόλο του Συνδικαλισμού ότι το σύνθημα γεννήθηκε στις 8 Μάρτη του 1909, όταν 15.000 γυναίκες διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη και υιοθέτησαν το σύνθημα Bread and Roses. Ήταν η διαδήλωση που οδήγησε στην καθιέρωση της «ημέρας της γυναίκας».

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Πρωτεύουσας προτείνουμε να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση με τους διοργανωτές (Δήμος Αθηναίων), καθώς τώρα είναι η εποχή που σχεδιάζεται το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Οι προτάσεις μας:

-Εβδομάδα βιβλίου συγγραφέων – μελών της ΕΣΠΗΤ
Περιλαμβάνει έκθεση βιβλίου η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους με αφορμή βιβλία που έχουν γράψει δημοσιογράφοι -μέλη της ΕΣΠΗΤ.

-Συμμετοχή της ΕΣΠΗΤ με περίπτερο στις εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας». Επίσης συμμετοχή σε εκδηλώσεις και συζητήσεις για το βιβλίο.  

-Παρουσίαση βιβλίων μελών της ΕΣΠΗΤ στις γειτονιές της Αθήνας με στήριξη των αντίστοιχων διαμερισμάτων

-Στήριξη μέσω προβολής των εκδηλώσεων όλων των ανεξάρτητων δράσεων που θα πραγματοποιηθούν από μέλη της ΕΣΠΗΤ και σχετίζονται με το βιβλίο

-Συνδιοργάνωση με την «Πολιτιστική Πρωτεύουσα» και τυχόν ενδιαφερόμενο εκδοτικό οίκο διαγωνισμού διηγήματος με θέμα «Ένας δημοσιογράφος στην Αθήνα»

-Δημιουργία ομάδας εργασίας από ενδιαφερόμενους συγγραφείς που είναι μέλη της ΕΣΠΗΤ

Ιούνιος 2017
Εργάτες Τύπουhttp://ergatestypou.blogspot.gr/  e-mail: ergatestypou@gmail.com

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Οι Εργάτες Τύπου για το ασφαλιστικό ζήτημα του κλάδου μας

Αποτέλεσμα εικόνας για προλετκουλτ

Το ασφαλιστικό, μαζί φυσικά με την ανεργία, είναι αυτή τη στιγμή το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των εργαζομένων στον Τύπο και τα ΜΜΕ. Μέσα στο καθεστώς του μνημονίου, τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα πετσοκόφτηκαν, το ταμείο μας εντάχθηκε με τους χειρότερους όρους στον ΕΦΚΑ, το αγγελιόσημο καταργήθηκε… Από την άλλη, η εργοδοτική αυθαιρεσία ειδικά στο θέμα αυτό έχει χτυπήσει κόκκινο (ασφάλιση συντακτών ως «υπαλλήλων γραφείου», «μαύρη» εργασία ή μερική ασφάλιση, εξαναγκασμός να δουλέψουμε με «μπλοκάκι» και να φορτωθούμε εμείς το ασφαλιστικό κόστος κ.λπ.).
Δυστυχώς, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, οι ηγεσίες των Ενώσεων δεν μπόρεσαν να οργανώσουν ούτε μια κινητοποίηση της προκοπής, όταν δεν σκορπούσαν αυταπάτες περί «εξαίρεσης». Ειδικά στο θέμα του ΕΔΟΕΑΠ, είχαμε από τη μια τις αυταπάτες ότι η κυβέρνηση και οι εργοδότες θα συνέβαλαν στη «σωτηρία» του και από την άλλη, όσον αφορά την ΕΣΠΗΤ, τη λογική να ενταχθούμε κι εμείς οι συντάκτες του περιοδικού-ηλεκτρονικού Τύπου σε έναν «νέο ΕΔΟΕΑΠ», κυριολεκτικά στα τυφλά, ενώ δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι μπορεί να είναι βιώσιμος και ενώ είναι προφανές ότι οι εργοδότες παίζουν παιχνίδι στις πλάτες μας, για πιθανά «ανταλλάγματα».
Συνάδελφοι, να μην έχουμε αυταπάτες. Το ασφαλιστικό μπορεί να παλευτεί μόνο σε ενότητα με όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της χώρας, μακριά από συντεχνιακές λογικές και λογικές «εξαιρέσεων». Με επιμονή στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, με ενιαία, σύγχρονα δικαιώματα. Αυτό όμως χρειάζεται δυνάμεις που να πιστεύουν στην ενότητα, να πιστεύουν στον αγώνα, να πιστεύουν στο δυναμικό του ίδιου του κλάδου, των χιλιάδων και χιλιάδων συναδέλφων μας.

Γι’ αυτό στις 16-17 Ιουνίου, στις εκλογές της ΕΣΠΗΤ για αντιπροσώπους για την ΠΟΕΣΥ, εμείς οι ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ζητάμε την ψήφο σας. Για να δυναμώσει η προοπτική της αντίστασης και όχι της μοιρολατρίας και της υποταγής!


15/9/2017

Οι Εργάτες Τύπου για τις τελευταίες εξελίξεις στα ΜΜΕ

Αποτέλεσμα εικόνας για μμε εξελίξεις

Το πέρασμα του ελέγχου του ΔΟΛ στον Μαρινάκη, η είσοδος Σαββίδη στο MEGA και η χρεοκοπία του συγκροτήματος του Μπόμπολα («Πήγασος») –με 450 εργαζόμενους να έχουν μείνει στον δρόμο– είναι οι τελευταίες εξελίξεις στο «σίριαλ» που παρακολουθούμε εφτά χρόνια τώρα και λέγεται αναδιάταξη του μιντιακού τοπίου στην Ελλάδα σε μνημονιακές συνθήκες. Στην πραγματικότητα, οι «παραδοσιακοί εκδότες», αφού εξυπηρέτησαν τα πολιτικο-επιχειρηματικά τους συμφέροντα ελέγχοντας μονοπωλιακά την ενημέρωση του ελληνικού λαού, αφού στήριξαν λυσσασμένα τη μνημονιακή χούντα, αφού απέλυσαν εκατοντάδες εργαζόμενους, παραβίασαν όλα τα άρθρα της εργατικής νομοθεσίας και φέσωσαν τους εργαζόμενους και τα ασφαλιστικά μας ταμεία, αποσύρονται από το προσκήνιο. Και τη θέση τους παίρνουν «νέες δυνάμεις», που –ας μην έχουμε αυταπάτες– διακατέχονται από τις ίδιες νοοτροπίες της προηγούμενης «γενιάς» διαπλεκόμενων. Με καταλύτη το χάρισμα χρεών εκατοντάδων εκατομμυρίων από τις τράπεζες, οι οποίες ανακεφαλαιοποιούνται από τον ελληνικό λαό.
Οι εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν ότι δεν ήταν μοιραία η απαξίωση εφημερίδων, περιοδικών, καναλιών, ραδιοφώνων, ούτε η μόνη αιτία αυτής ήταν η κρίση. Αν ήταν έτσι, δεν θα στέκονταν στην ουρά τόσοι και τόσοι επίδοξοι καναλάρχες και (νέοι) εκδότες.
Δυστυχώς, για όλα αυτά τα σημεία και τέρατα οι «ηγεσίες» των σωματείων μας δεν πρόβαλαν καμιά ουσιαστική αντίσταση, δεν τόλμησαν καν να πουν τα πράγματα με το όνομά τους!
Εμείς οι Εργάτες Τύπου πιστεύουμε ότι αυτή η δραματική κατάσταση στον χώρο μας μπορεί να αλλάξει μόνο με τα εξής μέτρα:
α) Πλήρης απαγόρευση στους εκδότες να έχουν δοσοληψίες με το κράτος ή οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός από την εκδοτική.
β) Εγγύηση των δανείων των εκδοτών με την προσωπική τους περιουσία.
γ) Δέσμευση εγγυητικού κεφαλαίου από όλες τις επιχειρήσεις ΜΜΕ, ώστε σε περίπτωση παύσης εργασιών να αποζημιώνονται αμέσως και κατά προτεραιότητα οι εργαζόμενοι. Κατάργηση του καθεστώτος που επιτρέπει την αποσύνδεση τίτλων και εκδοτικής εταιρείας.
δ)  Κίνητρα για συνεργατικές-συνεταιριστικές προσπάθειες στον Τύπο και τα ΜΜΕ.
ε) Όλες οι επιχειρήσεις Τύπου, ΜΜΕ, ενημερωτικών ιστοσελίδων να στελεχώνονται από επαγγελματίες συντάκτες, που θα αμείβονται με συλλογική σύμβαση και θα ασφαλίζονται ως συντάκτες.
στ)  Προσλήψεις ανέργων συναδέλφων μας σε δημόσια και δημοτικά ΜΜΕ. Διεύρυνση της δημόσιας ενημέρωσης.
ζ) Κατοχύρωση της ελευθερίας του δημοσιογράφου στην άσκηση του επαγγέλματός του, πρώτα και κύρια έναντι της εργοδοσίας, με νέο, σύγχρονο νομικό πλαίσιο, ως όρος για να ενισχυθεί, στο μέτρο του δυνατού, η αξιοπιστία του Τύπου.
Ιούνιος 2017

ergatestypou@gmail.com        ergatestypou.blogspot.com      fb: Εργάτες Τύπου

 

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Συνάδελφε, πρόσεξε με ποιον θα συνταχθείς!

Αποτέλεσμα εικόνας για προλεταριακη τέχνη
Συνάδελφε, πρόσεξε με ποιον θα συνταχθείς!

Στις εποχές της υποχώρησης του κινήματος, είναι πιο βολικό να συνταχθεί κανείς με τη γραφειοκρατία και τις κατεστημένες παρατάξεις μέσα στα σωματεία. Αν και απαξιωμένη από το κράτος και τους εργοδότες, αφού δεν τους είναι πια και τόσο χρήσιμη, η γραφειοκρατία δεν παύει ωστόσο να κρατά τον μηχανισμό των σωματείων και τα όποια προνομιάκια (οικονομικά και άλλα) απορρέουν από αυτό. Έτσι, πουλώντας μικροεκδουλεύσεις, εντρυφώντας στις δημόσιες σχέσεις και φροντίζοντας να προβάλει τις «προσβάσεις» της στον κυβερνητικό μηχανισμό, διατηρεί ακόμα μιαν ορισμένη «ελκυστικότητα» – σε σχέση με τις πραγματικές αγωνιστικές δυνάμεις, που θα πρέπει να παλέψουν κάτω από τους πιο άνισους όρους για να συνεχίσουν να υπάρχουν: χωρίς οικονομικούς πόρους, χωρίς χρόνο (αφού τα μέλη τους κατά κανόνα δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να επιβιώσουν) και με τον μόνιμο φόβο της απόλυσης και της απομάκρυνσης από το επάγγελμα, κάτι που για ευνόητους λόγους συμβαίνει πολύ πιο συχνά στους αγωνιστές απ’ ό,τι στους συμβιβασμένους.
Γι' αυτό και κάθε συνειδητός εργαζόμενος θα πρέπει να στηρίξει αυτές τις μικρές πρωτοπόρες δυνάμεις που αγωνίζονται  κόντρα στο ρεύμα. Και στα δύσκολα και στα λιγότερο δύσκολα, αυτές οι δυνάμεις είναι που θα βγουν μπροστά για νέες διεκδικήσεις και νέες κατακτήσεις. Στήριξε τις συνεπείς αγωνιστικές δυνάμεις του σωματείου σου, της ΕΣΠΗΤ!

Ψήφισε ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ!

 Αποτέλεσμα εικόνας για εργάτες τυπου
ergatestypou@gmail.com                  ergatestypou.blogspot.com                fb: Εργάτες Τύπου

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Ψηφίζουμε "Εργάτες Τύπου" για την ΠΟΕΣΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για εργατες τυπου


Υποψήφιοι:


Πάρης Δάγλας
Πόπη Καλογεροπούλου
Λόλα Σκαλτσά
Κώστας Στοφόρος
Νίκος Ταυρής
Λίζα ΦεργάδηΤην Παρασκευή 16 Ιουνίου και το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την Εκλογή αντιπροσώπων της ΕΣΠΗΤ ως συνέδρων στο 8ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ)

Έναρξη ψηφοφορίας: 8.30 π.μ. — Λήξη ψηφοφορίας: 8.30 μ.μ. (και για τις δύο ημέρες)


Καλούμε όλα τα τακτικά μέλη της ΕΣΠΗΤ να δώσουν μαζικό και δυναμικό παρόν στις παραπάνω αρχαιρεσίες, θυμίζοντας ταυτόχρονα ότι η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση είναι αναγκαία για όλα τα τακτικά μέλη, όχι μόνο λόγω της καταστατικής πρόβλεψης, αλλά, κυρίως, λόγω της σοβαρότητας και σπουδαιότητας για τον κλάδο, του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αφού με τη μαζική σας συμμετοχή στις εκλογές, η Ένωσή μας θα εκπροσωπηθεί στα όργανα της ΠΟΕΣΥ με τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό αντιπροσώπων.

Διαβάστε τις θέσεις μας εδώ

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Απερ­γία στον «ΠΗΓΑΣΟ»

Οι θέσεις των Εργατών Τύπου εν όψει των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ)

Αποτέλεσμα εικόνας για καντίνσκι

Οι θέσεις των Εργατών Τύπου
εν όψει των εκλογών
για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ)

Αποτέλεσμα εικόνας για εργατες τυπου


Για το δυνάμωμα του κλάδου μας και της ενότητάς του
Η συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου μας εξακολουθεί να παραμένει μακριά από τις ανάγκες της πραγματικότητας μέσα στην οποία ζούμε και εργαζόμαστε. Ένα τεράστιο ποσοστό των εργαζόμενων συντακτών, όσων έχουν την τύχη να δουλεύουν σε αυτές τις συνθήκες, είτε δεν αναγνωρίζονται καν ως συντάκτες είτε είναι στην πράξη συνδικαλιστικά ακάλυπτοι. Ο μεγάλος χώρος του διαδικτύου, απ’ όπου ενημερώνονται σήμερα οι περισσότεροι πολίτες, παραμένει terra incognita για τα σωματεία μας. Να ανοίξουν τώρα οι Ενώσεις και η ΠΟΕΣΥ στους εργαζόμενους στο διαδίκτυο και τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης! Κανένας αποκλεισμός σωματείου Τύπου και ΜΜΕ από την ΠΟΕΣΥ! Κατάργηση του αντιδημοκρατικού Διασωματειακού και προώθηση της πραγματικής ενότητας του κλάδου.
Η λύση στη συνδικαλιστική πολυδιάσπαση του κλάδου μας είναι η ίδρυση του ενιαίου Συνδικάτου Τύπου· ένα Συνδικάτο Τύπου που θα αγκαλιάσει όλους τους εργαζόμενους στον Τύπο και τα ΜΜΕ, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Να προωθήσουμε δυναμικά την υπόθεση του ενιαίου Συνδικάτου Τύπου μέσα από μια μεγάλη συνέλευση όλου του κλάδου και τη συγκρότηση επιτροπών ανά σωματείο (άμεσα εκλεγμένων από συνελεύσεις), που θα επεξεργαστούν τα συγκεκριμένα βήματα προς αυτόν τον στόχο.
Για το σπάσιμο της ουσιαστικής απαγόρευσης συνδικαλισμού που επικρατεί στις περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου μας, επείγει να οργανωθούν δυναμικές παραστάσεις από όλα τα σωματεία μαζί, ώστε να ενθαρρυνθούν οι συνάδελφοί μας και να τεθούν όλα τα προβλήματα επί τάπητος. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με στοχευμένες κινητοποιήσεις, σε επιχειρήσεις όπου κάνουν θραύση οι «γκρίζες» και «μαύρες» εργασιακές σχέσεις, γίνονται απολύσεις ή οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται.

Για τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα
Το ασφαλιστικό πρόβλημα του κλάδου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ξεκομμένα από το συνολικό ασφαλιστικό τοπίο που έχουν διαμορφώσει τα μνημόνια και οι αντεργατικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Οι αυταπάτες ότι εμείς, ως δημοσιογράφοι, θα μπορούσαμε να «εξαιρεθούμε» από αυτή τη λαίλαπα διαψεύσθηκαν με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο (κατάργηση αγγελιοσήμου κ.λπ.). Αυτό που προέχει είναι η πάλη μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας για την αποκατάσταση της κοινωνικής ασφάλισης, για τα αυτονόητα δικαιώματά μας στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την αξιοπρεπή σύνταξη, την πρόνοια. 
Υπερασπιζόμαστε το ενιαίο ταμείο για όλους τους εργαζόμενους στον Τύπο και τα ΜΜΕ, με πλήρεις, σύγχρονες και αξιοπρεπείς παροχές, και απαιτούμε να παταχθεί το όργιο εισφοροδιαφυγής που γίνεται στον κλάδο μας και η πάγια τακτική των εργοδοτών να απασχολούν τους συντάκτες ως «υπαλλήλους γραφείου». Είμαστε υπέρ της διατήρησης ενός πόρου για το ταμείο μας, κάτι που όμως δεν μπορεί σε χρησιμοποιηθεί ως «πάτημα» για να μην πληρώνουν οι εργοδότες μας εισφορές.
Τέλος, είμαστε κάθετα ενάντιοι στη λογική των «επαγγελματικών ταμείων», όπως και στην εισαγωγή της ιδιωτικής ασφάλισης ως «τρίτου πυλώνα». Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των συναδέλφων για τη σωτηρία του ΕΔΟΕΑΠ, αλλά αυτό α) δεν μπορεί να τίθεται ως προαπαιτούμενο για τα κομμάτια του κλάδου που δεν είχαν καμιά σχέση με τον ΕΔΟΕΑΠ, β) δεν μπορεί να γίνει στη λογική ενός «επαγγελματικού ταμείου» και γ) δεν μπορεί να συντηρεί αυταπάτες ότι οι μεγαλοεκδότες θα συμβάλουν πραγματικά στη βιωσιμότητα ενός «νέου ΕΔΟΕΑΠ».

Για τα εργασιακά μας δικαιώματα
Σταθερό μέτωπο πάλης ενάντια στο εργασιακό Νταχάου που έφεραν τα μνημόνια, αλλά και η ασυδοσία των εργοδοτών μας, μεγάλων και μικρών. Να καταργηθούν οι αντεργατικοί μνημονιακοί νόμοι, να αποκατασταθούν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, χωρίς όρους και περιορισμούς. Το δικαίωμα των εργαζομένων να διαπραγματεύονται συλλογικά την αμοιβή τους είναι ιερό! Επαναφορά όλων των επιδομάτων και ωριμάνσεων.
Να απαγορευθεί η υποκατάσταση μισθωτής εργασίας από ΔΠΥ ή απόδειξη δαπάνης. Όχι στη φορολογική εξόντωση των «μπλοκάκηδων». Τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα σε αυτό το ζήτημα συντηρούν ουσιαστικά το καθεστώς εκβιασμού των συνάδελφων με ΔΠΥ από τους εργοδότες. Απαγόρευση της εκ περιτροπής εργασίας. Μέτρα κατά της «μαύρης εργασίας», να μπει τέλος στις συνθήκες υπερεκμετάλλευσης στις ιστοσελίδες, καμιά επιχείρηση Τύπου χωρίς συντάκτες που αμείβονται, ασφαλίζονται και υπογράφουν τη δουλειά τους ως συντάκτες.
Όλα τα παραπάνω ξέρουμε ότι πρέπει να τα παλέψουμε σήμερα κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά η ενότητα των εργαζομένων, η συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει καμιά σωτηρία μέσα από τον μνημονιακό ευρω-μονόδρομο και η ανάδειξη νέων, μαχητικών και αδιάφθορων ηγεσιών θα αλλάξουν αυτές τις συνθήκες!
Σε αυτή την ανάγκη της ενότητας όλων των εργαζομένων της χώρας, η ΠΟΕΣΥ προσφέρει τις χειρότερες υπηρεσίες με την απαράδεκτη τακτική των χωριστών απεργιών. Να απεργούμε μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, και όχι χώρια!

Για την ανεργία και την κρίση του Τύπου
Δεν είναι μοιραίο να υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία στον κλάδο μας, ούτε είναι μοιραίο να μειώνεται συνεχώς η κυκλοφορία εφημερίδων και περιοδικών. Πίσω απ’ όλη αυτή την κατάσταση δεν υπάρχει μόνο η οικονομική κρίση· υπάρχουν ακόμα οι πολιτικο-επιχειρηματικοί σχεδιασμοί συγκεκριμένων «συγκροτημάτων», τα μεταξύ τους «ντιλ», η μετατροπή εφημερίδων και τηλεοράσεων σε γραφεία Τύπου της τρόικας και των «δανειστών», που τις αποξένωσε τελείως από τον ελληνικό λαό.
Γι’ αυτό, χωρίς αυταπάτες για μαγικές λύσεις, εμείς οι Εργάτες Τύπου προτείνουμε τα εξής: α) Προσλήψεις ανέργων συναδέλφων μας σε δημόσια και δημοτικά ΜΜΕ, διεύρυνση της δημόσιας ενημέρωσης. Η ενημέρωση-ψυχαγωγία είναι ζωτικός πόρος για μια κοινωνία. β) Να μπει φραγμός στη δυνατότητα των εκδοτών να ανοιγο-κλείνουν επιχειρήσεις και τίτλους αφήνοντας απλήρωτους τους εργαζόμενους και φεσωμένα τα ταμεία μας. Κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε και ως κίνητρο για όσους θέλουν να είναι πραγματικοί εκδότες εις βάρος εκείνων που μέσω του Τύπου εξυπηρετούν άλλα πολιτικο-επιχειρηματικά σχέδια. γ) Υπεράσπιση της ελευθερίας του δημοσιογράφου στην άσκηση του επαγγέλματός του, πρώτα και κύρια έναντι της εργοδοσίας, με νέο, σύγχρονο νομικό πλαίσιο, ως όρος για να ενισχυθεί, στο μέτρο του δυνατού, η αξιοπιστία του Τύπου.

Στις 16 και 17 Ιουνίου, ψηφίζουμε όλοι, δυναμώνουμε τη συνδικαλιστική μας εκπροσώπηση και δυναμώνουμε τις διεκδικητικές φωνές μέσα στα σωματεία μας!

ergatestypou@gmail.com        ergatestypou.blogspot.com      fb: Εργάτες Τύπου