Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Ο αγώ­νας κατά του Ασφα­λι­στι­κού — λαι­μη­τό­μου συνεχίζεται

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
Μετά την πολυ­ή­μερη απερ­γιακή κινη­το­ποί­ηση των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ ενά­ντια στο ασφα­λι­στικό νομοσχέδιο-λαιμητόμο, την επι­τυ­χη­μένη μέχρι σήμερα πορεία της απερ­γίας μας, η οποία απέ­δειξε τόσο την συνοχή όσο και την απο­φα­σι­στι­κό­τητα του κλά­δου συνο­λικά, αφου­γκρα­ζό­με­νοι την ανά­γκη της κοι­νω­νίας για έγκυρη, άμεση και αξιό­πι­στη ενη­μέ­ρωση στις δύσκο­λες συγκυ­ρίες που δια­νύει το σύνολο των εργα­ζο­μέ­νων, των συντα­ξιού­χων και των ανέρ­γων, ύστερα από κοινή σύσκεψη της ΠΟΕΣΥ με τις Ενώ­σεις μέλη της και άλλες Ενώ­σεις που συμ­με­τέ­χουν στις κινη­το­ποι­ή­σεις, το Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ απο­φά­σισε τη συνέ­χιση του αγώνα από σήμερα Μεγάλη Τρίτη στις 17:00,  με την ακό­λουθη μορφή:
1) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ:
[α] Εκτε­τα­μένη ανα­φορά στις επι­πτώ­σεις του ασφα­λι­στι­κού νομο­σχε­δίου τόσο για τους εργα­ζό­με­νους στα ΜΜΕ, αλλά και για το σύνολο των εργαζομένων.
[β] Εκτύ­πωση κοι­νού πρω­το­σέ­λι­δου για όλες τις εφη­με­ρί­δες, με ρητή δια­τύ­πωση των θέσεων του κλά­δου,  κατά το πρό­τυπο, που θα δοθεί σε αυτούς από την ΠΟΕΣΥ, και προ­βολή των θέσεών μας σε δισέ­λιδο — στις μικρού σχή­μα­τος και ολο­σέ­λι­δου  - στις μεγάλου.
2) Για τους ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ)
[α] Μετά­δοση σε όλα τα δελ­τία ειδή­σεων και τις ενη­με­ρω­τι­κές εκπο­μπές μονό­λε­πτου μηνύ­μα­τος της Ομοσπονδίας.
[β] Εκτε­τα­μένη ανα­φορά στις επι­πτώ­σεις του ασφα­λι­στι­κού νομο­σχε­δίου τόσο για τους εργα­ζό­με­νους στα ΜΜΕ, αλλά και για το σύνολο των εργαζομένων.
3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:
[α] Εκτε­τα­μένη ανα­φορά στις επι­πτώ­σεις του ασφα­λι­στι­κού νομο­σχε­δίου τόσο για τους εργα­ζό­με­νους στα ΜΜΕ, αλλά και για το σύνολο των εργαζομένων.
[β] Ανάρ­τηση BANNER και LINK που θα παρα­πέ­μπει στον ιστό­τοπο της ΠΟΕΣΥ, κατά το πρό­τυπο, που θα δοθεί σε αυτούς από την Ομοσπονδία.
Συνεχίζουμε και διεκ­δι­κούμε αμετακίνητα:
  • Τη δια­τή­ρηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως ανε­ξάρ­τη­του, ενιαίου και αυτο­τε­λούς Ταμείου στα ΜΜΕ, με ένταξη στην ασφά­λισή του όλων των κατη­γο­ριών εργα­ζο­μέ­νων στα Μέσα Ενημέρωσης.
  • Τη δια­σφά­λιση του αγγε­λιο­σή­μου, με επέ­κτασή του στα δια­δι­κτυακά ΜΜΕ, ως πόρο χρη­μα­το­δό­τη­σης των Ταμείων μας κύριας και επι­κου­ρι­κής ασφάλισης

Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου