Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Διανομή δικαιωμάτων για δημοσιογράφους μέχρι 20 Μαΐου


Η ανακοίνωση αφορά μόνον σε συντάκτες κειμένων (δημοσιογράφους, αρθρογράφους,…)
σε έντυπα Μέσα (εφημερίδες και περιοδικά) και όσους συγγραφείς βιβλίων αρθρογραφούν


Αγαπητοί,
Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου προχωρά στη διανομή των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα εύλογης αμοιβής για τον Τύπο σύμφωνα με το άρ. 18 παρ. 3 Ν. 2121/1993.
Η διανομή των συγκεκριμένων δικαιωμάτων προς τους δικαιούχους στον κλάδο του Τύπου γίνεται για δεύτερη φορά και αφορά αποκλειστικά και μόνο στο χρονικό διάστημα 2012 – 2014 και όχι παρελθόντα έτη. Αποτελεί δε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την εκπλήρωση του ρόλου του Οργανισμού και της λειτουργίας του προς όλους τους δικαιούχους.
Οι συμμετέχοντες στη διανομή θα πρέπει να πληρούν τις εξής βασικές προϋποθέσεις:
- να έχουν γράψει ενυπόγραφα κείμενα σε έντυπα μέσα ενημέρωσης, είτε με το όνομά τους είτε με ψευδώνυμο, το οποίο θα δηλώσουν
- τα κείμενα αυτά να αφορούν σε όλα τα είδη του γραπτού δημοσιογραφικού λόγου: Άρθρα, ρεπορτάζ, σχόλια, συνεντεύξεις, κριτικές κ.ά.
- τα έντυπα στα οποία έχουν γράψει μπορούν να είναι εφημερίδες - καθημερινές, κυριακάτικες ή άλλης συχνότητας έκδοσης - τα ένθετα αυτών, περιοδικά, αυτόνομης και ένθετης σε εφημερίδες έκδοσης και να κυκλοφορούν στην αγορά ακόμα και αν είναι συνδρομητικά
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διανομή Τύπου μπορείτε να βρείτε εδώ.  Για τυχόν απορίες επικοινωνήστε στα press-rights@osdel.gr ή 210 3849 109 

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 (23:59).
Σημείωση: Η πληρωμή των δικαιωμάτων προς τους δικαιούχους γίνεται έναντι έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών το οποίο υπόκειται αυστηρά σε καθεστώς ΦΠΑ 23% σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι επιτηδευματίας, ή απόδειξης δαπάνης (με κρατήσεις 20% φόρο και 3,6% χαρτόσημο) που χορηγεί ο ΟΣΔΕΛ υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης) και όχι επιτηδευματίας.

Ο αγώ­νας κατά του Ασφα­λι­στι­κού — λαι­μη­τό­μου συνεχίζεται

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
Μετά την πολυ­ή­μερη απερ­γιακή κινη­το­ποί­ηση των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ ενά­ντια στο ασφα­λι­στικό νομοσχέδιο-λαιμητόμο, την επι­τυ­χη­μένη μέχρι σήμερα πορεία της απερ­γίας μας, η οποία απέ­δειξε τόσο την συνοχή όσο και την απο­φα­σι­στι­κό­τητα του κλά­δου συνο­λικά, αφου­γκρα­ζό­με­νοι την ανά­γκη της κοι­νω­νίας για έγκυρη, άμεση και αξιό­πι­στη ενη­μέ­ρωση στις δύσκο­λες συγκυ­ρίες που δια­νύει το σύνολο των εργα­ζο­μέ­νων, των συντα­ξιού­χων και των ανέρ­γων, ύστερα από κοινή σύσκεψη της ΠΟΕΣΥ με τις Ενώ­σεις μέλη της και άλλες Ενώ­σεις που συμ­με­τέ­χουν στις κινη­το­ποι­ή­σεις, το Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ απο­φά­σισε τη συνέ­χιση του αγώνα από σήμερα Μεγάλη Τρίτη στις 17:00,  με την ακό­λουθη μορφή:
1) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ:
[α] Εκτε­τα­μένη ανα­φορά στις επι­πτώ­σεις του ασφα­λι­στι­κού νομο­σχε­δίου τόσο για τους εργα­ζό­με­νους στα ΜΜΕ, αλλά και για το σύνολο των εργαζομένων.
[β] Εκτύ­πωση κοι­νού πρω­το­σέ­λι­δου για όλες τις εφη­με­ρί­δες, με ρητή δια­τύ­πωση των θέσεων του κλά­δου,  κατά το πρό­τυπο, που θα δοθεί σε αυτούς από την ΠΟΕΣΥ, και προ­βολή των θέσεών μας σε δισέ­λιδο — στις μικρού σχή­μα­τος και ολο­σέ­λι­δου  - στις μεγάλου.
2) Για τους ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ)
[α] Μετά­δοση σε όλα τα δελ­τία ειδή­σεων και τις ενη­με­ρω­τι­κές εκπο­μπές μονό­λε­πτου μηνύ­μα­τος της Ομοσπονδίας.
[β] Εκτε­τα­μένη ανα­φορά στις επι­πτώ­σεις του ασφα­λι­στι­κού νομο­σχε­δίου τόσο για τους εργα­ζό­με­νους στα ΜΜΕ, αλλά και για το σύνολο των εργαζομένων.
3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:
[α] Εκτε­τα­μένη ανα­φορά στις επι­πτώ­σεις του ασφα­λι­στι­κού νομο­σχε­δίου τόσο για τους εργα­ζό­με­νους στα ΜΜΕ, αλλά και για το σύνολο των εργαζομένων.
[β] Ανάρ­τηση BANNER και LINK που θα παρα­πέ­μπει στον ιστό­τοπο της ΠΟΕΣΥ, κατά το πρό­τυπο, που θα δοθεί σε αυτούς από την Ομοσπονδία.
Συνεχίζουμε και διεκ­δι­κούμε αμετακίνητα:
  • Τη δια­τή­ρηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως ανε­ξάρ­τη­του, ενιαίου και αυτο­τε­λούς Ταμείου στα ΜΜΕ, με ένταξη στην ασφά­λισή του όλων των κατη­γο­ριών εργα­ζο­μέ­νων στα Μέσα Ενημέρωσης.
  • Τη δια­σφά­λιση του αγγε­λιο­σή­μου, με επέ­κτασή του στα δια­δι­κτυακά ΜΜΕ, ως πόρο χρη­μα­το­δό­τη­σης των Ταμείων μας κύριας και επι­κου­ρι­κής ασφάλισης

Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

48ωρες απεργίες των δημοσιογράφων σε όλα τα ΜΜΕ για το Ασφαλιστικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ, σε συντονισμό με την ΠΟΕΣΥ και τις άλλες Ενώσεις Συντακτών, καλεί τους συναδέλφους μέλη της Ένωσης να συμμετάσχουν δυναμικά στις 48ωρες απεργίες  που προκήρυξε η Ομοσπονδία για την υπεράσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων του Κλάδου και τη διάσωση του πόρου που ενισχύει την αυτονομία των ασφαλιστικών Ταμείων μας.
Όλοι οι δημοσιογράφοι, ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ και ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ
στις δραματικές ανατροπές που φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο με την κατάργηση του αγγελιοσήμου και τις ισοπεδωτικές μειώσεις στις συντάξεις. 

  • Από τις 06.00 το πρωί της Πέμπτης 21/4/2016 μέχρι τις 06.00 το πρωί του Σαββάτου 23/4 απεργούν οι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε  έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά) και διαδικτυακά ΜΜΕ, καθώς και στη  ΓΓΕΕ, ΓΓΜΕ, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και τα γραφεία Τύπου.  

  • Από τις 06.00 το πρωί της Παρασκευής 22/4 έως τις 06.00 το πρωί της Κυριακής 24/4 απεργούν οι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ  αντιστεκόμενο σε κάθε προ­σπά­θεια για την κατάρ­γηση της αυτο­νο­μίας και αυτο­τέ­λειας των ασφα­λι­στι­κών Ταμείων μας, και την κατάρ­γηση του βασι­κού τους εσό­δου, του αγγε­λιο­σή­μου, καλεί τα μέλη της Ένωσης να συμμετάσχουν μαζικά στις παραπάνω απεργιακές κινητοποιήσεις

                                 Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Θέμης Κ. Μπερεδήμας                       Θανάσης Αλατάς

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

48ωρες απεργίες σε όλα τα ΜΜΕ


Εκτύπωση E-mail


Με τη συμμετοχή των Προέδρων και των μελών όλων των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων της Ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη που συγκάλεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) για το Ασφαλιστικό.
Όλοι οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη για άμεσες αγωνιστικές κινητοποιήσεις στην υπεράσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων του Κλάδου και τη διάσωση του πόρου που ενισχύει την αυτονομία των ασφαλιστικών Ταμείων μας.
Υλοποιώντας την κοινή βούληση όλων των εκπροσώπων, συνήλθε αμέσως μετά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ και αποφάσισε την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων διαρκείας ως εξής:
 Την προκήρυξη 48ωρης απεργίας στα έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά) και διαδικτυακά ΜΜΕ, καθώς και στη  ΓΓΕΕ, ΓΓΜΕ, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και τα γραφεία Τύπου, από τις 06.00 το πρωί της Πέμπτης 21/4/2016 μέχρι τις 06.00 το πρωί του Σαββάτου 23/4.
• Σε όλα τα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, από τις 06.00 το πρωί της Παρασκευής 22/4 έως τις 06.00 το πρωί της Κυριακής 24/4.
Η ΠΟΕΣΥ καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Ενώσεων του κλάδου να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επιτυχία των απεργιών και την περιφρούρησή τους.
Την προσεχή Παρασκευή 22 Απριλίου θα συνεδριάσει εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ για την κλιμάκωση του απεργιακού αγώνα τις επόμενες ημέρες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ


 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Τακτικής Γενι­κής Συνέλευσης της ΕΣΠΗΤ το Σάββατο 9 Απριλίου 2016.
Με ιδιαί­τερα μαζική συμ­με­τοχή (παρευ­ρέ­θη­σαν    265    μέλη), οι δημο­σιο­γρά­φοι — μέλη της ΕΣΠΗΤ συζή­τη­σαν τις τελευ­ταίες εξε­λί­ξεις στο ασφαλιστικό και τα εργασιακά και  τα μεί­ζονα προ­βλή­ματα του κλά­δου όπως απο­λύ­σεις, ανερ­γία, υπο­α­πα­σχό­ληση, μειώ­σεις μισθών και συντά­ξεων, μαύρη, ανα­σφά­λι­στη εργα­σία, αμοιβή με ΔΠΥ, ασφά­λιση στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ των εργα­ζο­μέ­νων στα new media κ.α.  

Στο πλαί­σιο της Γ.Σ. εγκρί­θη­καν:
• ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός έτους 2016
• ο οικο­νο­μι­κός απο­λο­γι­σμός έτους 2015
• η εξου­σιο­δό­τηση της Γ.Σ. προς το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ για κήρυξη στά­σεων εργα­σίας και απερ­για­κών κινη­το­ποι­ή­σεων.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΣΠΗΤ 9/4/2016

 

Παρευρέθηκαν:  265       τακτικά μέλη

Ψήφισαν:  193        οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη

 

Απαλλαγή ΔΣ

(Απολογισμός Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2015)

Aπό 1/1/15-17/7/2015 ΝΑΙ:        163             ΟΧΙ:    14           ΛΕΥΚΑ: 10

Aπό 18/7/15-31/12/2015

ΝΑΙ:  159                   ΟΧΙ:    11              ΛΕΥΚΑ:12 

Έγκριση Προϋπολογισμού 2016

ΝΑΙ: 160     ΟΧΙ:  23        ΛΕΥΚΑ: 8

Εξουσιοδότηση ΔΣ για Στάσεις Εργασίας και Απεργιακές Κινητοποιήσεις ΝΑΙ:  163       ΟΧΙ:    6       ΛΕΥΚΑ: 4

 

               Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                               

  O Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας
 Θέμης Κ. Μπερεδήμας              Θανάσης Αλατάς