Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΤΑΠ ΜΜΕ


Ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΣΠΗΤ:
"Την άμεση κατάρ­γηση της ρύθ­μι­σης του νόμου που προ­βλέ­πει την ένταξη των Επι­κου­ρι­κών στο ΕΤΕΑ ή τη δημιουρ­γία Επαγ­γελ­μα­τι­κών Ταμείων, καθώς και την κατάρ­γηση της ρήτρας μηδε­νι­κού ελλείμ­μα­τος ζήτησε εκ νέου με επι­στολή του το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ στην πολι­τική ηγε­σία του Υπ. Εργα­σίας και Κοι­νω­νι­κών Ασφα­λί­σεων (πατή­στε εδώ) ενώ τις προ­σε­χείς ημέ­ρες ανα­μέ­νε­ται και νέα συνά­ντηση με τον αρμό­διο Αν. Υπουργό Δημ. Στρατούλη.
Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ από τον περα­σμένο Αύγου­στο, όπου μνη­μο­νια­κός νόμος προ­έ­βλεπε «την ένταξη των Επι­κου­ρι­κών Ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επι­κου­ρι­κής Ασφά­λι­σης ή τη δημιουρ­γία Επαγ­γελ­μα­τι­κών Ταμείων», εκδο­χές που καταγ­γεί­λαμε από την πρώτη στιγμή, παρα­κο­λου­θεί με ιδιαί­τερη προ­σοχή τις εξε­λί­ξεις στο ασφα­λι­στικό και ιδιαί­τερα στο ανω­τέρω θέμα, σε συνερ­γα­σία με τις άλλες Ενώ­σεις, τα μέλη των οποίων ασφα­λί­ζο­νται στην Β’ Διεύ­θυνση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ αμέ­σως μετά τις εθνι­κές εκλο­γές (25.1.2015) στις δια­δο­χι­κές συνα­ντή­σεις (20/2, 13/3/2015) που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν με την νέα πολι­τική ηγε­σία του Υπουργείου Εργα­σίας (Π. Σκουρλέτης, Δ. Στρατούλης, Γ. Ρωμανιάς) και αντι­προ­σω­πεία της ΠΟΕΣΥ (Πρόεδρος και Γεν. Γραμ­μα­τέας) και των Προέδρων των Ενώ­σεων (ΕΣΠΗΤ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘ­ΣτΕΕ) κατέ­θεσε τις θέσεις του και τους προ­βλη­μα­τι­σμούς της ΕΣΠΗΤ για το μέλ­λον των ασφα­λι­στι­κών μας ταμείων αλλά και την επι­βε­βλη­μένη ανά­γκη σχε­τι­κής νομο­θε­τι­κής ρύθ­μι­σης για την κατάρ­γηση της εν λόγω διά­τα­ξης, θέση την οποία υιο­θέ­τησε η ηγε­σία του Υπουργείου."

Σημείωση: Είναι αστείο να εμφανίζεται η παράταξη της ΔΑ-ΕΚΔ ως αυτή που "κατόπιν ενεργειών της" έπεισε (!) τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της ΕΣΠΗΤ να στείλουν σχετική επιστολή. Προσθέτω ότι η συγκεκριμένη παράταξη φαίνεται να πάσχει από άκριτο και άκρατο κυβερνητισμό. Μέχρι την προκήρυξη των εκλογών η θέση των εκπροσώπων της ήταν λίγο -πολύ να τα αφήσουμε όλα να τα λύσει η κυβέρνηση. Τώρα, λόγω προεκλογικής περιόδου αποφάσισαν να θυμηθούν την  ...ταξική πάλη.
Υπενθυμίζεται ότι ο ένας εκπρόσωπος της παράταξης αυτής διορίστηκε προσφάτως και στο ΔΣ του ΕΤΑΠ ΜΜΕ χωρίς να παραιτηθεί από τη θέση στο σωματείο. Προφανώς "ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου