Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

12 & 13 Ιουνίου οι εκλογές στην ΕΣΠΗΤΣας ενη­με­ρώ­νουμε ότι σύμ­φωνα με το Κατα­στα­τικό της ΕΣΠΗΤ (άρθρ. 30, παρ. 1) σχε­τικά με τη λήξη της τριε­τούς θητείας (2012–2015) του Διοι­κη­τι­κού Συμβουλίου και όλων των συλ­λο­γι­κών οργά­νων της Ένω­σης, με ομό­φωνη από­φαση του ΔΣ (28/4/15), οι αρχαι­ρε­σίες για την ανά­δειξη μελών νέου Δ.Σ. και λοι­πών οργά­νων της ΕΣΠΗΤ καθώς και για την εκλογή εκπροσώπων-αντιπροσώπων σε ασφα­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς και άλλες Ενώ­σεις Οργα­νώ­σεις, θα διε­ξα­χθούν στις 12 & 13 Ιου­νίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου