Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Ενημέρωση από το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ για τους συνταξιούχους

Προς
τους συνταξιούχους συναδέλφους/μέλη της ΕΣΠΗΤ

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,
 Όπως είναι γνωστό, με τις υπ’ αριθ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι οι μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, που επιβλήθηκαν από την 1.1.2012 και την 1.1.2013, βάσει των Ν.4051/2012 και 4093/2012 αντίκεινται σε διατάξεις και αρχές του Συντάγματος και συγκεκριμένα στα άρθρα 25 παρ. 1 και 4, 4 παρ. 5, 2 παρ. 1 και 106 παρ.1.
Συνακόλουθα, οι περικοπές των συντάξιμων αποδοχών, μετά την 1.1.2012, δεν είναι νόμιμες. Ως εκ τούτου, πιθανολογούμε ότι η άσκηση αγωγής για τη διεκδίκηση των περικοπών από 1.8.2013 θα έχει θετική έκβαση. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η άσκηση αγωγής εντός διετίας εξασφαλίζει στους ενδιαφερόμενους τη μη παραγραφή των απαιτήσεών τους. Τούτο δεδομένου ότι για παράδειγμα την 31.10.2015 παραγράφονται οι αξιώσεις του μηνός Οκτωβρίου 2012 και ούτω καθ’ εξής για κάθε επόμενο μήνα.
Αναφορικά δε με την δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης των περικοπών των συντάξεων, δυνάμει των ανωτέρω νόμων, σημειώνεται ότι, ναι μεν με τις εν λόγω αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζεται ότι οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας των επίμαχων διατάξεων θα επέλθουν μετά τη δημοσίευση των εν λόγω αποφάσεων, εν τούτοις, επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3α επ. του πδ 18/1989, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 22 του Ν. 4274/2014, περί δυνατότητας του δικαστηρίου να ορίσει χρονικώς πότε επέρχονται τα αποτελέσματα της ακύρωσης, αναφέρονται μόνο σε περιπτώσεις αιτήσεων ακύρωσης και όχι αγωγών, ενώ, επιπλέον κατά τη διάταξη της παρ. 3δ του άρθρου 50 πδ 18/1989, όπως ισχύει σήμερα, υφίσταται ρητή εξαίρεση επί της ανωτέρω δυνατότητας του δικαστηρίου επί των αποζημιωτικών αξιώσεων.  Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι  το σκεπτικό των αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου Επικρατείας που υποστηρίζει την μη αναδρομική εφαρμογή της αντισυνταγματικότητας των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, δέχθηκε νομικά εμπεριστατωμένη κριτική από ορισμένους  Δικαστές της Σύνθεσης της Ολομελείας του Συμβουλίου Επικρατείας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΝΩΣΗ μας, η οποία  έχει γίνει ήδη  αποδέκτης ενδιαφερομένων συνταξιούχων συναδέλφων είναι αποφασισμένη όπως  σε συνεργασία με τις άλλες Ενώσεις του κλάδου μας  και την Ομοσπονδία μας  να προχωρήσει σε κάθε αναγκαία και απαιτούμενη ενέργεια προς την Κυβέρνηση και τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών μας φορέων αφενός για την μελλοντική συμμόρφωσή τους με τις Αποφάσεις του ΣτΕ αφετέρου για να μη χαθούν τα νόμιμα οφειλόμενα ποσά των αντισυνταγματικών περικοπών από τις συντάξεις των συνταξιούχων συναδέλφων.
Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο να επικοινωνήσει άμεσα με την Γραμματεία της Ένωσης αφενός για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωσή του για την άσκηση των δικαιωμάτων του και αφετέρου για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος του για συμμετοχή σε κάθε διαδικασία διεκδίκησης των νόμιμα οφειλομένων ποσών των περικοπών. Είναι σταθερή πεποίθησή μας ότι μόνο η συλλογική και συντεταγμένη διεκδίκηση φέρνει αποτελέσματα και προστατεύει τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των συντακτών. 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Ένωσής μας τηλεφωνικά (2103636039, 3633427) ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (espit@otenet.gr).
Για το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ
Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θέμης Κ. Μπερεδήμας                        Θανάσης Αλατάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου