Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημο­κρα­τίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο είχε αντι­προ­σω­πεία του Διοι­κη­τι­κού Συμβουλίου της ΕΣΠΗΤ την Πέμπτη 5 Νοεμ­βρίου.
Στη συνά­ντηση αυτή τέθη­καν από την αντι­προ­σω­πεία του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ τα φλέ­γο­ντα θέματα που απα­σχο­λούν τους συνα­δέλ­φους, εργα­ζό­με­νους και άνερ­γους, στο χώρο των ΜΜΕ, όσο και για την ίδια την ποιό­τητα της ενη­μέ­ρω­σης, ως ανα­φαί­ρετο και αδια­πραγ­μά­τευτο δημό­σιο αγαθό.  
Μεταξύ άλλων, συζη­τή­θη­καν οι ιδιαί­τερα ανη­συ­χη­τι­κές συν­θή­κες που χαρα­κτη­ρί­ζουν το τοπίο του Τύπου στην Ελλάδα, οι ραγδαία επι­δει­νού­με­νες δεί­κτες ανερ­γίας, αλλά και τα πάγια αιτή­ματα των δημο­σιο­γρά­φων για αξιο­πρεπή και στα­θερά εργα­σιακά και κοι­νω­νι­κο­ - α­σφα­λι­στικά δικαιώ­ματα και την δια­τή­ρηση και υπε­ρά­σπιση των πόρων των Ασφα­λι­στι­κών μας Ταμείων.
Για όλα τα παρα­πάνω ο κ. Πρόεδρος της Δημο­κρα­τίας έδειξε ιδιαί­τερο ενδια­φέ­ρον αλλά και γνώση για τα οξυ­μένα και πολυ­μέ­τωπα προ­βλή­ματα του κλά­δου δια­βε­βαιώ­νο­ντας για τη συμπα­ρά­στασή του στις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις της ΕΣΠΗΤ όχι μόνο για την προ­ά­σπιση των εργα­σια­κών και ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των των συνα­δέλ­φων αλλά και για την προ­στα­σία του δημο­σιο­γρα­φι­κού λει­τουρ­γή­μα­τος, της ενη­μέ­ρω­σης και του Τύπου, που άλλω­στε απο­τε­λεί και σημα­ντικό δεί­κτη ευνο­μίας για τη Δημο­κρα­τία και τον πολι­τι­σμό μας.
Στην αντι­προ­σω­πεία του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ μετεί­χαν οι: Θέμης Μπε­ρε­δή­μας, Πρόεδρος, Φωφώ Πέπονα, Αντι­πρό­ε­δρος, Θανά­σης Αλα­τάς, Γεν. Γραμ­μα­τέας, Νίνα Κασι­μάτη, Ταμίας, Κώστας Στοφόρος, Μέλος.
Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο

Σχόλιο: Ευτυχώς δεν ήταν απλώς μια εθιμοτυπική επίσκεψη και ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε να στηρίξει τον κλάδο εμπράκτως σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν κυρίως στα Ασφαλιστικά Ταμεία και στους πόρους τους.

ΚΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου